Ajuts MITMA

Què és i per a què serveix?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrènia competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Qui ho pot demanar?

Les persones que compleixin els requistis de les bases i de la convocatòria:
Resolució TES/986/2020, DOGC 8132 de 13.05.20
Resolució TES/1096/2020, de 27 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència competitiva, de les subvenvions per al pagament del lloguer per a l’any 2020 , DOGC 8142 de 27.05.20 (LM 2020)

Resum caracteristiques

Quadre resum lloguer

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 28 de maig de 2020 al 3 de juliol de 2020, ambdòs incloses.

Com i on es pot fer?

Preferiblement de forma telemàtica. Clica instruccions per fer-ho: clicar en aquest enllaç

Es pot preparar la documentació en línia i complimentar els models, a través del següent enllaç

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer

També es pot fer personalment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, amb CITA PRÈVIA que podeu demanar al telèfon 972 402276. Horari: de 9.30 a 13.00 hores, o al correu: habitatge@salt.cat

Quins documents s’haruan d’aportar el dia de la cita?

Els models normalitzats degudament complimentats

instància

model SEPA (full per fer transferència)

declaració

i la següent documentació:

Documentació (original i fotocòpia):

  • DNI/NIE

  • Llibre de família, si s’escau

  • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant

  • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2020 (fins a data presentació sol·licitud)

  • Vida Laboral (en cas de no presentar Declaració d’IRPF major 16 anys)

  • Pensió No Contributiva (majors de 65 anys)

  • Certificats pensió RGC any 2018 i 2020, atur, etc.

  • Acreditar discapacitat, carnet família monoparental o nombrosa

  • Sentència de separació o divorci (en cas de divorci o separació)

Enllaç al web:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c