Inspecció tècnica d'edificis

A Catalunya aquesta inspecció tècnica dels edificis (ITE) es regeix pel Decret 67/2015[2] de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

L’ITE és un document normalitzat, aprovat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que descriu les característiques generals de l’edifici, en el qual el tècnic ha de fer constar el seu estat de conservació i descriure i qualificar les possibles deficiències aparents, constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici, tot i que s’hagi d’accedir per zones d’ús privatiu.

Amb l’ITE es pretén instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de conèixer i garantir la qualitat del parc d'habitatges de Catalunya i mantenir-lo en bones condicions per a les persones. La responsabilitat de realitzar les inspeccions així com el cost econòmic, recau en la propietat de l'edifici.

Edificis plurifamiliars

Antiguitat de l’edifici

Termini per passar la inspecció

Anterior a 1930

Fins al 31/12/2012

Entre 1931 i 1950

Fins al 31/12/2013

Entre 1951 i 1960

Fins al 31/12/2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31/12/2016

A partir de 1972

L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

Edificis unifamiliars

Antiguitat de l’edifici

Termini per passar la inspecció

Anterior a 1900

Fins al 31/12/2016

Entre 1901 i 1930

Fins al 31/12/2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31/12/2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31/12/2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31/12/2020

A partir de 1975

L’any que compleixi els 45 anys antiguitat