El contracte de lloguer

El contracte de lloguer és el document que signa l’arrendador, ja sigui propietari o administrador, i l’arrendatari o llogater.