L’Ajuntament de Salt també lluita contra la pobresa energètica que pateixen moltes llars del municipi, amb la col·laboració i coordinació d’altres administracions.

L’Ajuntament de Salt va sol·licitar en data 09.02.18 acollir-se al “Programa d’Estalvi i Pobresa energètica promogut per la Diputació de Girona”, aprovat per aquella institució amb data 05.12.17

En el programa es detalla la previsió d’actuacions que des de la Diputació es vol contractar a favor de l’Ajuntament de Salt i els eixos que es treballaran pel que fa a auditories, parc d’habitatge, programes de salut, ciutadania i educació.

Dins l’eix núm. 1 es preveu la realització de 45 auditories a llars vulnerables i la compra de material que es subministrarà als habitatges que compleixin els requisits d’accés.
La informació més acurada respecte d’aquest programa, la trobareu clicant aquí.

A banda d’aquest programa, l’Ajuntament de Salt treballa des del juliol de 2015 i com a prova pilot entre el Consorci de Benestar Social Salt Gironès Salt i l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès en el “projecte de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica”, havent-se auditat per exemple, durant l’any 2016, un total de 28 llars; el 2017, 58 llars; el 2018, 43 llars i el 2019 48 llars auditades.

Amb la implementació dels dos projecte es pretén lluitar contra la pobresa energètica adoptant mesures que fomentin l’estalvi energètic i el comfort a les llars, i sobretot interessa informar i empoderar les famílies perquè prenguin consciència de l’impacte positiu que suposa fer un ús sostenible i eficient de l’energia.

Per la compra de material previst a l’eix 1, la Diputació de Girona ha concedit una subvenció directa a favor de l’Ajuntament de Salt, exclosa de concurrència competitiva i per import de 6.127,20 euros, la qual ha estar acceptada mitjançant decret d’alcaldia de data 03.05.19 i s’haurà de justificar com a màxim el dia 11.02.20, d’acord amb la resolució del president de la Diputació, de data 31.10.19.

L’adquisició del material inventariable (electrodomèstics) per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica s’ha efectuat a través de la tramitació d’un contracte menor amb l’empresa MEDIA MARKT GIRONA, per un import total de 6.111,04 euros, que ha permès el subministrament del següent material elèctric:

• 6 Neveres grans
• 2 Neveres mitjanes
• 14 deshumidificadors
• 6 radiadors

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 2911.19 es van aprovar els criteris reguladors per seleccionar els beneficiaris de la subvenció en espècie, directa i exclosa de concurrència competitiva, consistent en la recepció d’aquest material a títol de cessió i l’alcaldia-presidència en data 12.12.19 va aprovar la Memòria tècnica per a l’adjudicació d’aquell material i l’atorgament de la subvenció a les llars vulnerables aconsellades.

Al moment de repartir el material s’ha informat a les famílies de quines eren les seves obligacions i també de com utilitzar i fer un ús correcte de l’aparell.

Tanmateix, s’han donat recomanacions de com evitar les humitats per condensació a aquelles famílies a qui s’ha fet entrega d’un deshumidificador. Per descarregar el díptíc, clica aquí.

El total de famílies beneficiades ha estat de 20, i el material que s’ha cedit temporalment són 8 neveres i 14 deshumidificadors, que s’ha entregat durant el mes de desembre de 2019. A més, amb la subvenció s’han pogut adquirir 6 radiadors que es reserven per fer front a situacions puntuals de famílies vulnerables que s’aconsellin des de Serveis Socials per solucionar problemes d’emergència energètica pel temps que duri la situació climàtica que aconselli l’ús del radiador.

Tant l’Ajuntament com la resta d’entitats implicades han fet una valoració molt positiva de la feina feta i dels resultats obtinguts i ara començarà amb aquestes famílies la fase de seguiment.

Amb tot, el projecte continua així com les auditories energètiques a les llars que interessin i que venen derivades de Serveis Socials i de l’Oficina d’Habitatge.

Salt, 15 de gener de 2020