Servei de mediació comunitària

La mediació comunitària es caracteritza per apostar pel pacte, el compromís i la cultura del diàleg, atorgant als ciutadans i ciutadanes un paper actiu i responsable davant els conflictes i la recerca de solucions, tot habilitant espais neutrals on poder gestionar els conflictes i obtenir una solució satisfactòria per a totes les parts implicades. La funció de la mediació consisteix en establir ponts de diàleg entre les persones que plantegen un conflicte, ajudant-los a crear comunicació i generant idees i recerca d'opcions resolutives de forma àgil i positiva. Els i les mediadors/res desenvolupen el seu rol en un marc de neutralitat, imparcialitat i confidencialitat apropant a les parts implicades

1) La mediació és cívica: la mediació fa possible que participeu de manera activa, responsable i compromesa en la resolució dels propis conflictes.

2) La mediació és voluntària: la mediació només és possible si hi ha la voluntat de comprendre el conflicte des de tots els punts de vista; d’escoltar l’altre i de treballar en la recerca de solucions òptimes per a tothom.

3) La mediació és imparcial: la imparcialitat de la mediació es refereix tant al desenvolupament del procés de mediació com a la persona mediadora, que ha de facilitar la vostra participació i garantir la igualtat i l’equilibri entre les parts, sense decantar-se per cap.

4) La mediació és confidencial: la llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, estableix que totes les persones que intervenen en un procediment de mediació estan subjectes a la confidencialitat. Això vol dir que tant la persona mediadora com les parts tenen l’obligació de no revelar cap informació que es conegui en una sessió de mediació. Igualment el mediador/a no pot actuar com a testimoni en un procés judicial. Només en el cas que la persona mediadora obtingui informacions que revelin l’existència de fets delictius o d’una amenaça per la vida o la integritat física o psíquica d’una persona, n’haurà d’informar les autoritats judicials.

El servei està format per un equip de professionals en mediació, formació i assessorament a les comunitats de propietaris/àries i veïns/es de Salt que treballen de manera complementària i en coordinació amb l’Oficina Local d’Habitatge per tal de donar resposta a les demandes referents a:

  • Intervenció de suport a les comunitats: són accions que, adreçades de manera específica a les comunitats de veïns i veïnes, tenen per objecte millorar la seva organització i funcionament. Comprenen accions informatives i d’assessorament; accions de suport a la convivència, l’organització i gestió de la comunitat; d’acompanyament en la presa de decisions i accions de caràcter formatiu.
  • Entrevistes d’anàlisi i orientació en conflictes veïnals: són sessions individuals o grupal de treball que tenen per objecte ajudar-vos a analitzar la vostra situació de conflicte i avaluar opcions viables de solució. En aquestes entrevistes, us ajudarem a clarificar els vostres interessos; a gestionar les emocions que genera el conflicte, a obtenir informació objectiva i normativa sobre el conflicte i avaluar les diferents opcions de solució…
  • Tallers formatius: tallers de caràcter pedagògic i de sensibilització que tenen per objecte la formació i capacitació dels càrrecs de les comunitats de propietaris en la sensibilització, informació i orientació en l’organització i gestió de les comunitats veïnals.

Per tal d’oferir aquest servei l’Ajuntament de Salt compta amb la col·laboració Associació per la recerca i Acció social VINCLE, com a entitat especialitzada en l’organització i dinamització de les comunitats de propietaris, la promoció de la convivència,el foment de la participació ciutadana, els serveis integrals per a l’habitatge i l’entorn comunitari.

Com es pot accedir al servei?

Cal emplenar una instància per sol·licitar el servei de mediació en què s’indiquin les dades personals, la informació necessària pel que fa a les parts implicades i les circumstàncies del malestar. El mediador o la mediadora responsable es posarà en contacte amb qui sol·licita el servei.

Es poden adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge de Salt.