Pla de Xoc

L’Ajuntament de Salt amb l’exercici del dret de tempteig i retracte, i a través de la Gestora Urbanística Nou Salt, SLU ha executat la compra de fins a 83 pisos, i té la voluntat de seguir exercint aquest dret d’adquisició preferent per ampliar el parc.

L’objectiu de la Gestora Urbanística Nou Salt, SL és aconseguir gestionar el màxim de pisos possibles dels que en el seu moment es varen situar dins dels 1.000 pisos buits que hi havia a Salt, més tots aquells que es cedeixin per part dels particulars a la borsa de lloguer municipal.

La voluntat de l’Ajuntament de Salt és, a través de la Gestora, incidir directament en el mercat immobiliari del municipi per tallar la degradació continua del parc d’habitatges existent arrel de la crisi econòmica que tant intensament va impactar al nostre municipi, fent que més de 1.000 habitatges fossin objecte d’execucions hipotecàries o dacions en pagament.

Aquestes execucions hipotecàries han acabat allunyant de forma traumàtica la propietat de l’immoble del municipi i del concepte d’habitatge, acabant, en la seva gran majoria, en mans de fons d’inversió i/o grans tenidors. Aquests, lluny d’entendre els habitatges com a res més que actius financers, no estan donant sortida a la demanda de lloguer ni a les necessitats de manteniment mínim d’aquests immobles, perdent el control i el coneixement de la situació i de la realitat dels mateixos. Així, avui, un gran nombre d’aquests pisos es troba en situacions pèssimes de manteniment, amb gent vivint-hi sense cap títol habilitant (que alhora impedeix un arrelament a la comunitat i al veïnatge), i en alguns casos són utilitzats per grups reduïts però conflictius per a petites activitats delictives.

Així doncs, arribar a tenir la gestió del major nombre possible d’aquest parc d’habitatges s’ha convertit en una necessitat i una prioritat per aquest equip de govern, que veu una oportunitat en aquesta línia de revertir aquesta situació de degradació/deteriorament de l’habitatge en certes àrees del nostre municipi i alhora poder atendre aquelles necessitats per polítiques socials que requereix la realitat d’un municipi amb les característiques de Salt, i sobretot poder fer polítiques assertives d’habitatge, tant des del punt de vista de reequilibri poblacional (per evitar per exemple situacions de segregació o gentrificació), com des d’un punt de vista urbanístic (atenent les possibilitats que pot oferir els espais previstos de desenvolupament urbanístic).

Cal, per tant, tenir clar que caldrà seguir ampliant aquest parc d’habitatges per poder incidir tal i com es planteja en la transformació i millora del nostre municipi.

Alhora caldrà comptar amb els professionals locals per poder fer una correcta gestió d’aquest parc i a tal efecte es buscarà la forma de col·laborar tant amb API’s com amb Gestors de Finques per, entre tots, assolir els objectius establerts.

També s’hauran d’establir unes bases genèriques respecte a les condicions generals d’accés a la borsa de lloguer i les línies estratègiques d’assignació d’aquests pisos.

L’especificitat de cada lot o línia estratègica s’establirà en unes bases concretes i s’adaptarà a la demanda real de cada una de les línies. En qualsevol cas tots els pisos gestionats per la Gestora Urbanística Nou Salt, SLU tindran consideració d’HPO als efectes d’establir topalls de preu de lloguer, independentment de quin sigui el seu origen o títol de propietat.

Àlex Barceló i Llauger
Regidor d’Habitatge

Salt, gener de 2020