Projecte de Suport a les comunitats i d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge 2017

Des del desembre de 2016 hi ha un nou projecte de comunitats gestionat des de l’OLH Salt, per coordinar i conèixer la realitat del municipi en coordinació amb les entitats i altres administracions que actuen a Salt, que suposa en part una continuïtat de l’antic projecte de Pla de Barris, però que inclou una novetat essencial, que és l’ampliació de l’àmbit geogràfic del projecte que ara afectarà tot el terme municipal de Salt i una nova línia d’actuació relacionada amb l’ocupació irregular d’habitatges i l’ús anòmal de l’habitatge amb totes les conseqüències que es deriven.

L’objectiu d’aquest nou projecte és unir esforços per tal de poder seguir desenvolupant aquesta tasca tan necessària des de la pròpia Oficina Local d’Habitatge.

La pretensió de la nova línia d’actuació és l’aplicació de mesures i protocols per a la detecció, gestió i eradicació dels habitatges ocupats il.legament sense el consentiment dels seus propietaris. Això implica estudis específics per a la identificació dels habitatges ocupats il.legalment, protocols d’inspecció periòdica i contínua d’habitatges vinculats amb el Programa ja existent de “Passadissos Nets, passadissos segurs”; també protocols d’actuació davant de denúncies de particulars, incloent les accions legals pertinents contra les persones responsables de l’ocupació il.legal, mesures de prevenció de l’ocupació il.legal (col.locació de portes metàl.liques, blindatges, tapiar i assegurar accessos…) campanyes de prevenció i sensibilització respecte a la problemàtica de l’ocupació il.legal , mediació i acompanyament a les comunitats de veÏns, suport per a la regularització de la situació (intermediació per la signatura de contractes entre propietari i ocupant) i mesures de suport i atenció social a les persones que ocupin habitatges ocupats il.legalment per mancança manifesta i involuntària d’un habitatge digne i adequat.

Objectius concrets del projecte:

  • Constitució, consolidació i seguiment de comunitats de veïns, suport, assessorament i formació en la gestió de la Comunitat i en tasques puntual que ho requereixin, sempre que la comunitat no disposi de la figura de l’administrador.
  • Recepció i tractament dels suggeriments, propostes, demandes i queixes per part de les Comunitats, amb les corresponents derivacions, com a eina de participació activa i transparent.
  • Millora de la convivència en comunitats de veïns i resolució de conflictes sobretot per la via de la mediació.
  • Solució a la problemàtica de l’habitatge pels casos d’unitats familiars vulnerables que ocupen irregularment, amb el treball conjunt de serveis socials
    Acompanyament i presentació des de l’OLH dels nous veïns a la comunitat (reallotjaments, adjudicacions de ME, lloguer de Borsa, regularitzacions), com a pràctica innovadora, per evitar assetjaments i temors des de la Comunitat i donar seguretat a tots.
  • Detecció d’úsos anòmals de l’habitatge amb coordinació amb la policia local i l’àrea de territori, als efectes de mantenir les degudes condicions de seguretat i salubritat tant als habitatges com a l’edifici comunitari.
  • Evitar la degradació urbana i estimular la millora i manteniment del parc residencial.
  • Formació i sensibilització en temes que l’afecten: drets i deures de propietaris i veïns, ordenança de convivència, ús sostenible de l’energia i de les instal·lacions, salut comunitària, plans i projectes comunitaris a nivell social, ajuts i subvencions en temes de rehabilitació i altres..
  • Establir sinergies amb altres agents socials del territori per tal d’establir un treball en xarxa efectiu i eficaç.
Per a més informació pot contactar mitjançant el correu electrònic avisosOLH@salt.cat