Consells per a la compra d'un habitatge

Comprova al registre de la propietat

Comprova al registre de la propietat el nom del propietari, si hi ha càrregues sobre la finca, la superfície real.

Demanar a l'Ajuntament

Demanar a l'Ajuntament si compleix les condicions dels plans urbanístics, si està al dia de l'impost sobre béns immobles (IBI contribució urbana).

Anar al president de la comunitat o administrador de finques

Anar al president de la comunitat o administrador de finques, comprovar si està al corrent de pagament a la comunitat.

Comprovar la necessitat de fer reformes

Comprovar la necessitat de fer reformes, i visitar l'habitatge diverses vegades per verificar l'estat de les instal·lacions d'aigua, l'electricitat, el gas, etc.

Impostos que he de pagar si compro un habitatge usat

1.Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 2.Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 3.Impost sobre béns immobles.

Impostos que he de pagar si compro un habitatge nou

1.Impost sobre el valor afegit (IVA). 2.Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 3.Impost sobre béns immobles.

Drets i Obligacions del comprador

1.Pagar el preu de l'immoble. 2.Abonar les despeses de la primera còpia d'escriptura davant notari de l'atorgament de l'escriptura del préstec si n'hi ha, i de la inscripció al registre, així com els impostos corresponents a la compra.

Drets i Obligacions del venedor

1.Conservar i custodiar el pis fins al lliurament. 2.Assumir el cost de la plusvàlua municipal i de la cancel·lació de totes les possibles càrregues que puguin existir.

Documentació que ha de lliurar el venedor d'habitatge de segona mà

1.Escriptura de la propietat de l'immoble. 2.Últim rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI). 3.Certificat de la comunitat de veïns conforme no hi ha cap deute. 4.Cèdula d'habitabilitat.

Documentació que ha de lliurar el venedor d'habitatge nou

1.Certificat de l'Ajuntament corresponent que acrediti la legalitat de l'obra. 2.Certificat cadastral en el qual aparegui el valor de l'immoble. 3.Plànol (especialment si està en construcció) en el qual constin les dimensions reals de l'habitatge. 4. Memòria d'acabats, per conèixer la qualitat dels materials i dels acabats de l'habitatge. 5. En acabar l'obra, cèdula d'habitabilitat de primera ocupació en el qual es certifica que l'immoble compleix les condicions mínimes necessàries per ser habitat.