L’Ajuntament de Salt encarrega els treballs de redacció del Nou Pla Local d’Habitatge 2021-2026 i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

L’any 2019 l’Ajuntament de Salt va adjudicar un contracte menor de servei a l’empresa GMG Plans i Projectes SLP per redactar l’Avanç del nou Pla Local d’Habitatge amb l’objecte d’estudiar la situació actual i les necessitats d’habitatge del municipi de Salt. Aquests estudis preliminars són fonamentals per establir polítiques en matèria d’habitatge adequades a les necessitats reals del municipi.

Per a dur a terme aquesta diagnosis, es va sol.licitar ajut econòmic a la Diputació de Girona, el qual es va concedir per import de 8.671,63 euros sobre un total de despesa de 12.100,00 euros.

L’any 2020, s’ha encarregat la redacció del nou Pla Local d’Habitatge (2021-2026) a la mateixa empresa que va elaborar la diagnosis per import total de 14.278,00 euros, i es compta també amb finançament del 50% per part del mateix ens.

Salt aborda la redacció del seu segon Pla Local d’Habitatge. El primer va ser vigent del 2009 al 2015. En aquests darrers anys hi han hagut canvis importants pel que fa a les necessitats i problemàtiques vinculades a l’habitatge i la política municipal s’ha d’anar adequant a les necessitats del moment amb visió estratègica de futur, per tal de pal.liar deficiències detectades i orientar-se alhora cap a un model de desenvolupament sostenible i integrador, en la línia del que marca l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Així doncs, El Pla Local d’Habitatge es constitueix en un instrument de planificació i implementació de determinades actuacions a assolir per l’Ajuntament durant un quinquenni amb l’objectiu primordial de fomentar el dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles i avançar cap a un model de ciutat inclusiva, segura i sostenible.

Aquest document ha estat pre-lliurat per l’empresa redactora i ben aviat s’iniciarà un procés participatiu i de tramitació de la seva aprovació, per tal de visualitzar-ne les seves fortaleses i oportunitats així com les mancances i debilitats i formular propostes pels propers anys.

A través del Pla Local d’Habitatge, la normativa d’aplicació i la col.laboració institucional, el consistori saltenc vol assolir la fita de millorar les problemàtiques residencials i millorar l’espai urbà sempre des d’una perspectiva social i de respecte medi ambiental.

Salt, 22 de febrer de 2021