Ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers

Què és i per a què serveix?

La finalitat d’aquests ajuts és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19

Qui ho pot demanar?

 Les persones que compleixin els requistis de la Resolució TES 1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (DOGC num. 8136 de 18 de maig)

Quadre resum de característiques.

Un resum dels prinicipals aspectes es detallen en aquest quadre reum.

ES recorda que són ajuts incompatibles amb altres ajuts pels mateixos mesos.

Quin cost té?

Cap

Quantia màxima i límit temporal de l’ajut

L’ajut es pot concedir per un termini màxim de 6 mesos (abril a setembre de 2020). Els imports màxims del lloguer és de 900 euros i l’import màxim de l’ajut és de 500 euros/mes.
L’import de l’ajut no pot ser superior a la renda de lloguer i és incompatible amb qualsevol altre ajut de lloguer, per les mateixes mensualitats.

Termini per presentar la sol.licitud:

Del 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020, ambdòs inclosos.

Com i on es pot fer?

Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya, Agència de l’Habitatge, a l’enllaç indicat a l’encapçalament.

O a l’Oficina d’Habitatge (situada al c/ Dr. Ferran, 7 de Salt). En aquest cas, haureu de demanar CITA PRÈVIA al telèfon 972 402276 en horari de 09.30 a 13.00 hores, o a través del correu habitatge@salt.cat.

La cita se us donarà en horaris de 14,00 a 16,00 h.

L’oficia d’Habitatge us donarà el suport per fer-ho telemàticament. En aquest cas, caldrà que aporteu els documens que s’indiquen a continuació (originals i còpia) o en un pendrive.

Models i documentació:

Podeu descarregar els models que s’hauran de presentar:

Instància

certificat de la propietat

 – full SEPA (full per fer transferència)

– models declaracions:

i haureu de presentar original i còpia de la següent documentació, preferiblement en un pendrive.

  • Certificat SEPA (compte propietari)
  • Declaració jurada d’ingessos
  • Contracte de lloguer
  • Certificat ERTO d’empresa
  • Certificat, si és el cas, de cessament d’activitat
  • Declaració, si és el cas, de la devallada d’ingressos
  • Certificat de la propietat del deute de lloguers
  • Factures suministraments
  • Rebuts de lloguer pagats el 2020
  • Altres documents necesaris (DNI, llibre de família, targeta família nombrosa o monoparental, sentència divorci o guarda i custòdia, etc.)

Enllaç al web:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid