Ajuts al Lloguer. Renovacions

Verificació requisits per al manteniment de prestacions de lloguer dels LJ (permanents)-2020

CONVOCATÒRIA TANCADA

Què és i per a què serveix?

Prestacions per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats.

Qui ho pot demanar?

Persones que ja van ser beneficiàries d’aquest ajut durant l’any 2019 d’caord amb l’ordre ORDE MAH/402/2009, de 5 d’agost (DOGC 23/09/09), que el 31.12.12 tenien 65 anys, amb resolució favorable atorgada l’any 2010.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 20 de gener al 30 d’abril de 2020, ambdòs inclosos.

Com i on es pot fer?

Personalment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, amb cita prèvia. Tel. 972 402276. Horari: de 9.30 a 13.00 hores.

També es pot preparar la documentació en línia i complimentar els models, a través del següent enllaç

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer

Malgrat tot, la documentació es presentarà, en el cas de Salt, preferiblment a l’Oficina d’Habitatge.