AJUNTAMENT DE SALT.- Resoltes 1a i 2a convocatòria any 2019 de les bases específiques per la subvenció en espècie per a la participació en el programa de “Treballs de manteniment dels pisos de la borsa de lloguer social de l’Ajuntament de Salt”

CONVOCATÒRIES TANCADES

BASES ESPECÍFIQUES: BOP de Girona núm. de data 08.04.19 -enllaç-

Informació pública de les bases: Finalitza el dia 6 de maig de 2019

Aprovació definitiva de les bases -enllaç-

1a CONVOCATÒRIA (BOP Girona 109 de 06/06/2019 ) .-enllaç-
Convocatòria íntegre -enllaç-

2a CONVOCATÒRIA (BOP Girona 138 de 18/07/2019. -enllaç-
Convocatòria íntegre -enllaç-

 

Què és i per a què serveix?

És un programa de col·laboració pública que ha de permetre la millora en l’estat de conservació i manteniment dels pisos de la Borsa de lloguer social i afavorir la qualitat de vida dels llogaters.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer Social pel temps que estableix l’article 9 de la Llei d’Arrendaments Urbans. També ho podran ser els usufructuaris i arrendataris degudament autoritzats per la propietat.

No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones en qui concorrin algunes de les circumstàncies següents:

  1. No trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’AEAT, Seguretat Social i Ajuntament de Salt.

  2. Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions o la Llei general tributària.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer la sol.licitud?

1a convocatòria: del 7 al 17 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

2a convocatòria: del 19 al 25 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)

Com i on es pot fer?

Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge, c. Dr. Ferran, 7 de Salt, Tel. 972 402276

Horari: de 9.30 a 13.00 hores

O a través d’aquest web, amb la instància genèrica

Les sol.licituds s’hauran de fer segons model normalitat (MODEL 1) i adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.

  • Acreditació de la propietat (títol de propietat) o de la representació que ostenta

  • Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiar (MODEL 2)

Descàrrega de documents:

MODEL 1

MODEL 2

Resolucions: