PROPIETARIS/ÀRIES I LLOGATERS/ES

 

 

 

Un habitatge buit implica, en molts casos, el seu deteriorament. El lloguer, a través de la Borsa de Lloguer Social suposa, per als propietaris l’obtenció d’una renda amb garanties i el manteniment de l’habitatge en millors condicions.

 

PROPIETARIS/ÀRIES


L'Oficina Local d'Habitatge, mitjançant cita prèvia, ofereix atenció personal i individualitzada, informació i assessorament jurídic gratuït en tota la relació contractual, tramitació del contracte de lloguer, garantia d`un preu just en el lloguer, gestió i mediació en cas d'incidències o conflictes.


Avantatges


• Bonificació del 50 % de la quota íntegra de l'Impost de béns immobles.


• Contractació d`una assegurança multirisc i una pòlissa de responsabilitat civil.


• Contractació d'una assegurança de caució +avalloguer(cobertura fins a 6 mesos d'impagaments)


• Inventari del continent i el contingut a fi d'assegurar-ne un manteniment correcte i la comprovació de l'estat de devolució.


• Recerca i selecció del llogater adequat per a l`habitatge.


• Seguiment del cobrament del lloguer, del compliment de la relació contractual i d'incidències eventuals.


• Informació i assessorament al llogater sobre aspectes importants del manteniment de l'habitatge.


Requisits que ha de complir l`habitatge


• És indispensable disposar de la cèdula d'habitabilitat.


• El preu del lloguer ha de ser inferior al preu de mercat.


• Ha d'estar en condicions d`habitabiltat i disposar o estar en disposició d'obtenir els serveis de subministrament d'aigua, gas (butà o gas natural ) i electricitat.


• Cal tenir certificat d'eficiència energètica.


LLOGATERS/ES


Si esteu a la recerca d'un habitatge de lloguer al municipi cal que sapigueu que la Borsa de Lloguer Social s'adreça a les persones que, tot i tenir uns ingressos estables, no poden accedir a un lloguer perquè els preus del mercat immobiliari són massa elevats o bé perquè no poden fer front a les condicions d'accés a un habitatge.


Avantatges


• Selecció de l'habitatge adequat en relació amb el nombre de persones i les seves necessitats.


• Facilitació de l'accés a un habitatge amb una renda de lloguer compatible amb els ingressos de la unitat de convivència.


• Garantia de l'estat d'habitabilitat de l'habitatge.


• Dipòsit de la fiança reglamentària.


• Seguiment del contracte i de les incidències


• Informació i tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer.


Quins són els criteris d`assignació


La Borsa assigna els habitatges a la persona sol·licitant i a les unitats de convivència que millor s'hi adaptin, tenint en compte els criteris legals. Són requisits per a l'assignació de l'habitatge, entre d'altres, els següents:


• La relació entre la superfície de l'habitatge, el nombre d'habitacions i la composició familiar dels sol·licitants.


• L'antiguitat de la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial.


• El compliment dels criteris legals del lloguer just.


• No disposar d'habitatge de propietat o bé no poder-ne gaudir.


• Que la unitat de convivència no disposi d'uns ingressos superiors a quatre vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.


• Residir en un municipi de Catalunya i acreditar-ho .


• Que la necessitat d'habitatge quedi degudament acreditada.

 

 

+ informació


  

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Amb la col·laboració:

Oficina d'Habitatge. Ajuntament de Salt.

C/ Dr. Ferran, 7, bxs (17190 - Salt)
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 13.00 h.
De dilluns a divendres
Telèfon: 972 402 276
Fax: 972 400 436
Correu electrònic: habitatge@salt.cat