CONSELLS ABANS DE LLOGAR UN HABITATGE.

 

 

 


INFORMACIÓ PRÈVIA AL LLOGUER


Les nostres possibilitats econòmiques.

Hem de tenir en compte que les despeses que comporta llogar un pis ens permetin pagar el lloguer i evitar els endarreriments.

 

Tècniques per cercar el nostre habitatge.

Hi ha diferents llocs on cercar els habitatges.

• Mitjançant la borsa de lloguer social del propi Ajuntament.
• A través dels administradors de finques. Cal saber que un administrador tindrà una comissió per la feina realitzada i serà d’import igual al d’una mensualitat.
• Cercant pàgines d’internet
• Mirant els rètols que hi ha als balcons.


Mai hem de recrrer a aquelles empreses que a canvi d’una quantitat de diners, ens lliuren un llistat de pisos de lloguer: la majoria d’aquests pisos o no existeixen o estan ocupats.

Dades mnimes que hi ha d’haver a l'oferta de lloguer:

• Les característiques de l’habitatge: ubicació, superfície, nmbre d’habitacions...
• Els serveis i les instal•lacions de què disposa: caldera, rentadora,...
• L’import de la renda a pagar.
• Telèfon de contacte.
• Fotografies.

 

Decidir quin és el millor habitatge que s’adapti a les nostres necessitats

Una bona orientació nord-sud, permetrà gaudir de més hores de sol durant tot l’any i es podrà estalviar en calefacció.

Per tenir més qualitat de vida i estalviar energia és convenient que els vidres siguin dobles, que hi hagi persianes i fins i tot tendals.

La ubicació de l’habitatge ha de ser per la zona on nosaltres fem la majoria de les tasques i així estalviarem en transport públic.

A més a més de fer una inspecció de l’habitatge, cal també que l’edifici estigui en bon estat, ja que un mal estat de l’edifici podria afectar el nostre habitatge.

 

 

EL CONTRACTE DE LLOGUER.

 

El contracte de lloguer és el document que signa l’arrendador, ja sigui propietari o administrador, i l’arrendatari o llogater.

Dades mínimes que ha de contenir:

• Nom i dades de l’arrendador i arrendatari.
• Identificació de l’habitatge.
• Descripció de l’habitatge.
• Preu total, periodicitat i forma de pagament de la renda. 
En cas de no haver-ho pactat es farà dins dels 7 primers dies de cada mes en metàl·lic i a l’habitatge arrendat i en aquest cas l’arrendador té l’obligació de lliurar el justificant del pagament.
• Si no es pacta, la comunitat anirà a càrrec de l’arrendador.
• Si es pacta que l’arrendatari pagui les despeses de comunitat, convé fer constar en el contracte que pagarà només les ordinàries.
• Import de la fiança.
• Data d'inici del contracte.
• Data de finalització del contracte.
• Obligacions de l’arrendatari i de l’arrendador.
• Causes de resolució del contracte
• En cas d’haver-hi mobles, caldrà un inventari.
• Caldrà anotar els consums de llum aigua i gas.
• Podria incloure una clàusula que permeti la inspecció de l’habitatge per part de l’arrendador, cas en el qual s’hauria de pactar un calendari.
• L’habitatge ha de tenir la cèdula d’habitabilitat en cas contrari l’arrendador es qui es farà càrrec de demanar-la.
• Data, lloc i signatura.


La fiança

És obligatòria i l’import mínin és l’equivalent a una mensualitat de la renda. Es podrà actualitzar una vegada hagin transcorregut els 5 primers anys i cada vegada que l’arrendament es prorrogui es podrà sol·licitar-ne l’augment o la disminució a una mensualitat de la renda vigent. L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’arrendador pot comportar una multa.

La fiança es preveu com una garantia mínima, però les parts poden acordar la prestació de garanties addicionals, com ara una fiança de més quantitat o un aval bancari.


L’arrendatari ha de pagar la fiança equivalent a una mensualitat de renda en el moment de la signatura del contracte.

En el transcurs de dos mesos una vegada signat el contracte de lloguer l’arrendador ha de dipositar la fiança a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).

 


Com es recupera la fiança


Un cop finalitzat el contracte, l’administració (INCASÒL)   ha de retornar la quantitat dipositada en un període màxim d’un mes des de l’extinció del contracte. En cas de no complir el termini s’haurà d’abonar l’interès legal de demora.

L’arrendador ha de restituir aquesta quantitat a l’arrendatari, tret que aquest hagi causat danys a l’habitatge.
L’arrendatari no pot, legalment, deixar de pagar el darrer mes de la renda per assegurar-se que recupera la fiança.
En cas d’haver-hi danys, l’arrendador haurà de quantificar els danys, notificar-ho  a l’arrendatari i
descomptar l’import corresponent de la qualitat lliurada.
Les desavinences relatives a la devolució de la fiança poden portar-se als tribunals, però el cost econòmic i de temps fa que en poques ocasions s'hi litigui.

 


El sotsarrendament

La Llei estableix que només es podrà sotsarrendar de forma parcial i amb el consentiment previ exprés de l’arrendador. Això significa, d’una banda, que no es pot llogar un habitatge per tornar-lo a llogar íntegrament (perquè llavors ja no satisfaria les necessitats d’habitatge de l’arrendatari; de la mateixa manera, no es pot cedir l’arrendament sense el consentiment escrit de l’arrendador) i, de l’altra, que si, per exemple, es lloga una habitació amb dret a cuina sense el consentiment escrit previ de l’arrendador, aquest té dret a resoldre el contracte, a deixar-lo sense efecte, i, si escau, a demanar la corresponent indemnització per danys i perjudicis.
Si l’arrendador autoritza el sotsarrendament, aquest s’extingirà quan ho faci el contracte principal d’arrendament.
El preu del sotsarrendament no pot excedir, en cap cas, el del lloguer que paga l’arrendatari (és a dir, no és possible obtenir beneficis per mitjà del sotsarrendament).

 


Conservació de l’habitatge
 

L’arrendador/ propietari està obligat a realitzar totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat apropiades: canonades, sostre, parets, sòl, etc.
L’arrendatari / llogater és qui es farà càrrec de les petites reparacions ocasionades per l’ús ordinari de l’habitatge, tot allò que forma part de les instal•lacions i serveis generals de l’habitatge: aixetes, panys, vidres, pintura, etc. 

 

 

Obres de millora


Si l’arrendador fes obres de millora, només podrà elevar la renda passats els 5 primers anys de contracte. Caldrà avisar el llogater durant el mes anterior, i presentar tota la documentació justificativa de les despeses.
Aquest increment no pot excedir el que resulti d’aplicar la inversió feta pel propietari el tipus d’interès legal del diner incrementat en 3 punts ni el 20 % de la renda anual.

 

 

 


 

 

 

Oficina d'Habitatge. Ajuntament de Salt.

C/ Dr. Ferran, 7, bxs (17190 - Salt)
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 13.00 h.
De dilluns a divendres
Telèfon: 972 402 276
Fax: 972 400 436
Correu electrònic: habitatge@salt.cat