CONSELLS PER A LA COMPRA D'UN HABITATGE

 

 

Què cal saber abans de comprar un habitatge:

 

 

Comprovar al Registre de la propietat

 

el nom del propietari, si hi ha càrregues sobre la finca, la superfície real.

 

Demanar a l'Ajuntament

si compleix les condicions dels plans urbanístics, si està al dia de l'impost sobre béns immobles (IBI contribució urbana)

 

Anar al president de la comunitat o administrador de finques

comprovar si està al corrent de pagament a la comunitat

 

Comprovar la necessitat de fer reformes.

i visitar l'habitatge diverses vegades per verificar l'estat de les instal·lacions d'aigua, l'electricitat, el gas, etc.

 

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE LLIURAR EL VENEDOR

 

HABITATGE NOU

Certificat de l'Ajuntament corresponent que acrediti la legalitat de l'obra.

Certificat cadastral en el qual aparegui el valor de l'immoble.

Plànol (especialment si està en construcció) en el qual constin les dimensions reals de l'habitatge.

Memòria d'acabats, per conèixer la qualitat dels materials i dels acabats de l'habitatge.

En acabar l'obra, cèdula d'habitabilitat de primera ocupació en el qual es certifica que l'immoble compleix les condicions mínimes necessàries per ser habitat.

 

 

HABITATGES DE SEGONA MÀ

Escriptura de la propietat de l'immoble.

Últim rebut de l'impost sobre béns immobles ( IBI ).

Certificat de la comunitat de veïns conforme no hi ha cap deute.

Cèdula d'habitabilitat.

 

DRETS I OBLIGACIONS

 

VENEDOR

Conservar i custodiar el pis fins al lliurament.

Assumir el cost de la plusvàlua municipal i de la cancel·lació de totes les possibles càrregues que puguin existir.

 

COMPRADOR

Pagar el preu de l'immoble.

Abonar les despeses de la primera còpia d'escriptura davant notari de l'atorgament de l'escriptura del préstec si n'hi ha, i de la inscripció al registre, així com els impostos corresponents a la compra.

 

 

IMPOSTOS QUE HE DE PAGAR SI COMPRO UN HABITATGE NOU

 

Impost sobre el valor afegit (IVA).

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Impost sobre béns immobles.

 

IMPOSTOS QUE HE DE PAGAR SI COMPRO HABITATGE USAT

 

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Impost sobre béns immobles.

 

 

ELEMENTS BÀSICS DEL PRÉSTEC HIPOTECARI

 

 

...

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Oficina d'Habitatge. Ajuntament de Salt.

C/ Dr. Ferran, 7, bxs (17190 - Salt)
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 13.00 h.
De dilluns a divendres
Telèfon: 972 402 276
Fax: 972 400 436
Correu electrònic: habitatge@salt.cat